Regulamin

Regulamin udostępniania zbiorów
Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie


Rozdział I
Postanowienia ogólne

 1. Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie, zwana dalej Biblioteką, stanowi zaplecze dla pracy naukowej profesorów, wykładowców i studentów Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie oraz Wydziału Teologicznego Sekcji w Tarnowie Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, zwanego dalej Wydziałem. Do Biblioteki przynależą wydzielone księgozbiory: humanistyczny i ascetyczny.
 2. Biblioteka jest dostępna także dla innych osób duchownych i świeckich.
 3. Działalnością placówki kieruje Dyrektor Biblioteki, który jest mianowany przez Biskupa Tarnowskiego, a w swoich działaniach podlega bezpośrednio Rektorowi Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. Do podstawowych zadań Dyrektora Biblioteki należy gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych, a także ich zabezpieczenie, ze szczególnym uwzględnieniem zbiorów specjalnych. Dyrektor Biblioteki sprawuje nadzór nad jej działalnością, a w szczególności:
  1. Czuwa nad stanem zbiorów bibliotecznych;
  2. Reprezentuje Bibliotekę na zewnątrz;
  3. Jest bezpośrednim przełożonym wszystkich pracowników Biblioteki;
  4. Ustala zakres zadań i kompetencje swoich współpracowników;
  5. Troszczy się o prawidłowe funkcjonowanie Biblioteki.
 4. Do zadań Biblioteki należy:
  1. Gromadzenie, uzupełnianie, opracowywanie, przechowywanie i udostępnianie zbiorów;
  2. Współpraca w realizacji zadań naukowo-dydaktycznych.
 5. Biblioteka gromadzi, opracowuje i przechowuje zbiory biblioteczne, w szczególności:
  1. Źródła do dziejów Kościoła;
  2. Rękopisy, starodruki;
  3. Literaturę naukową polską i obcą, niezbędną dla potrzeb naukowych oraz dydaktycznych Wydziału;
  4. Czasopisma;
  5. Materiały reprograficzne, kartograficzne, fotograficzne i nagrania;
  6. Inne zbiory w zależności od potrzeb.
 6. Osobną grupę zbiorów bibliotecznych stanowią zbiory specjalne.
 7. Biblioteka prowadzi działalność informacyjną o własnych zbiorach w oparciu o katalog elektroniczny opracowany w systemie bibliotecznym oraz katalog kartkowy, a także w pewnym zakresie za pośrednictwem krajowych i międzynarodowych źródeł informacji.
 8. Biblioteka udostępnia zbiory osobom do tego uprawnionym zgodnie z zasadami określonymi w drugiej części niniejszego Regulaminu obejmującej normy szczegółowe.
 9. Korzystanie ze zbiorów Biblioteki jest bezpłatne.

 

Rozdział II
Normy szczegółowe

DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEKI

 1. Biblioteka jest czynna codziennie w ustalonych godzinach z wyjątkiem sobót, niedziel, świąt kościelnych i państwowych oraz innych dni wolnych wyznaczonych przez Rektora Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. Dni wolne określa kalendarium bieżącego roku akademickiego. Godziny otwarcia oraz kalendarium udostępnia się w Bibliotece oraz na stronie internetowej Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie.
 2. W uzasadnionych wypadkach Dyrektor ma prawo czasowo zamknąć Bibliotekę dla Czytelników.

UPRAWNIENIA DO KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW I ZAPIS DO BIBLIOTEKI

 1. Z zasobów Biblioteki mogą korzystać wszyscy, którzy dokonają zapisu do Biblioteki podając osobiście jej pracownikowi aktualne dane osobowe. Zapisujący się przekazuje pracownikowi Biblioteki wypełniony formularz zapisu i podpisuje stosowne oświadczenie o prawdziwości danych osobowych, wyrażając zgodę na ich przetwarzanie na potrzeby funkcjonowania Biblioteki oraz o zapoznaniu się z regulaminem i o jego przestrzeganiu. Każdy nowy użytkownik otrzymuje „Kartę Biblioteczną” oraz indywidualny login i hasło.
 2. „Karta Biblioteczna” oraz login i hasło nie mogą być odstępowane innym osobom. W przypadku zagubienia karty, loginu oraz hasła lub zmiany danych osobowych użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie zgłosić ten fakt w Bibliotece.
 3. Zapis do Biblioteki oznacza akceptację faktu, że obiekt jest monitorowany oraz zobowiązuje użytkownika do przestrzegania zasad funkcjonowania Czytelni oraz stosowania się do uwag pracowników Biblioteki.

ZASADY UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW

 1. Biblioteka udostępnia zbiory:
  1. Na miejscu w Czytelni;
  2. Przez wypożyczenie;
  3. Przez wypożyczenie międzybiblioteczne.
 2. Poza Bibliotekę nie wypożycza się:
  1. Zbiorów specjalnych, starodruków, dzieł rzadkich i kosztownych;
  2. Dzieł chronionych (archiwalnych);
  3. Książek wydanych w latach 1801-1950;
  4. Dzieł znajdujących się w księgozbiorach podręcznych;
  5. Samoistnych publikacji do 50 stron druku;
  6. Druków ulotnych;
  7. Gazet i czasopism;
  8. Słowników, encyklopedii, informatorów ogólnych, poradników, druków w języku polskim wydanych za granicą;
  9. Wydawnictw albumowych oraz z luźnymi tablicami, tabelami, mapami itp.;
  10. Atlasów, map, rycin i nut;
  11. Prac naukowych;
  12. Dzieł uszkodzonych, wymagających konserwacji.
 3. Zbiory wymienione w punkcie 16 z wyłączeniem opisanych w pkt. 16 a oraz 16 b udostępnia się jedynie w Czytelni. W wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach, za zgodą Dyrektora Biblioteki, można wypożyczyć wymienione wyżej materiały biblioteczne (z wyjątkiem pkt. 16 a-c). Prace dyplomowe, magisterskie, licencjackie i doktorskie mogą być udostępnione w Czytelni wyłącznie po okazaniu wypełnionego formularza: „Pozwolenie na korzystanie z archiwalnych prac naukowych Wydziału Teologicznego Sekcja w Tarnowie UPJPII w Krakowie” (Załącznik I), który zawiera wyrażoną na piśmie zgodę odpowiednich władz.
 4. Zbiory specjalne, starodruki, dzieła rzadkie i kosztowne oraz chronione mogą być udostępnione w celach badawczych osobom prowadzącym specjalistyczne badania naukowe, po wyrażeniu pisemnej prośby, rozpatrzonej pozytywnie przez Dyrektora Biblioteki i na warunkach przez niego określonych.

UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW W CZYTELNI (PREZENCYJNE)

 1. Korzystający z Czytelni są zobowiązani do:
  1. Pozostawienia w prawidłowo zamkniętych szafkach przed Czytelnią okryć wierzchnich, parasoli, toreb, plecaków, teczek itp. oraz wszelkich przedmiotów z wyjątkiem notatnika, przyborów do pisania, nieosłoniętego elektronicznego przenośnego urządzenia do pisania oraz aparatu fotograficznego.
  2. Pozostawienia dyżurnemu bibliotekarzowi ważnej „Karty Bibliotecznej”;
  3. Wpisania się do rejestru Czytelników i udania się na miejsce wskazane przez pracownika Biblioteki.
  4. Zabrania przedmiotów pozostawionych w szafce przy opuszczaniu Czytelni.
  5. Biblioteka nie bierze odpowiedzialności za przedmioty pozostawione w szafkach.
 2. Czytelnik może korzystać z własnego przenośnego komputera oraz dokumentów na nośnikach elektronicznych. Istnieje możliwość przyniesienia własnej książki lub czasopisma do Czytelni. W takim przypadku: przy wejściu należy każdorazowo zgłosić i zarejestrować książkę u pracownika Biblioteki; przy opuszczaniu Czytelni – przedstawić zarejestrowaną wcześniej książkę pracownikowi Biblioteki w celu sprawdzenia.
 3. W Czytelni obowiązuje cisza, w związku z czym zabrania się zachowania uciążliwego dla innych użytkowników, m.in. prowadzenia głośnych rozmów, głośnego odsłuchiwania odtwarzaczy, używania telefonów komórkowych (uprasza się o włączenie trybu wyciszenia dźwięku).
 4. W Czytelni można korzystać z księgozbioru podręcznego i czasopism. Udostępnianie zbiorów znajdujących się w magazynie Biblioteki odbywa się wyłącznie za pośrednictwem dyżurnego pracownika przy zachowaniu procedury zamówienia identycznej jak przypadku zamówienia do wypożyczenia.
 5. Zamówione z magazynu książki należy odbierać i zwracać przy ladzie obok wejścia, natomiast książki z księgozbioru podręcznego po konsultacji należy pozostawić się na wskazanych stolikach.
 6. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania zbiorów i przedmiotów będących własnością Biblioteki. Za szkody powstałe z własnej winy Czytelnik ponosi odpowiedzialność finansową.
 7. Czytelnik powinien zwrócić uwagę na stan pozycji w chwili, gdy są one udostępniane. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić pracownikowi Biblioteki.
 8. Wszelkie działanie powodujące niszczenie zbiorów bibliotecznych w czasie czytania (np. podkreślanie tekstu, rozkładanie książek grzbietem do góry, itp.) jest zabronione.
 9. Zabrania się wnoszenia do Czytelni żywności i napojów.
 10. Na terenie Czytelni obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.
 11. W uzasadnionych przypadkach pracownik Biblioteki może odmówić prawa do przebywania w Czytelni i korzystania ze zbiorów osobom zagrażającym bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu oraz wyłamującym się z ogólnie przyjętych norm współżycia społecznego.

WYPOŻYCZANIE POZA BIBLIOTEKĘ

 1. Wypożyczanie i rezerwacja zasobów bibliotecznych przez poszczególnych Czytelników są określone przez status Czytelnika, który informuje o ilości książek i terminie zwrotu.
 2. W celu wypożyczenia zbiorów znajdujących się w magazynie należy złożyć zamówienie, które składa się drogą elektroniczną w systemie bibliotecznym, po wcześniejszym zalogowaniu się na swoje konto, przy użyciu loginu i hasła. Możliwe jest dokonanie rezerwacji pozycji wypożyczonych przez innych Czytelników. Czytelnik potwierdza wypożyczenie własnoręcznym podpisem na wydrukowanym rewersie. Bibliotekarz nie ma możliwości składania zamówienia dla Czytelnika.
 3. Odbiór książek jest możliwy jedynie w godzinach pracy Wypożyczalni do 4 dni od daty złożenia zamówienia.
 4. Wypożyczając pozycje Czytelnik zobowiązuje się ich do zwrotu w terminie wynikającym z uprawnień określonych przez status Czytelnika. Zwrotu można dokonać w Wypożyczalni u pracownika Biblioteki lub samodzielnie za pomocą „wrzutni” ulokowanej w korytarzu przylegającym do Wypożyczalni.
 5. Zamówienia poprzez wypełnione czytelnie rewersy kartkowe mogą dotyczyć wyłącznie starszych pozycji, które nie zostały jeszcze objęte systemem elektronicznym i znajdują się w tzw. katalogu kartkowym.
 6. Czytelnik ponosi pełną odpowiedzialność za wypożyczone dzieła. Ewentualne uszkodzenia wypożyczanych pozycji należy zgłaszać w momencie wydawania ich przez Bibliotekarza realizującego zamówienie.
 7. Dzieł wypożyczonych nie wolno przekazywać poza Bibliotekę innym osobom lub instytucjom.
 8. Przed upływem terminu Czytelnik jest powiadamiany drogą elektroniczną o zbliżającym się terminie zwrotu. W przypadku nieoddania wypożyczonej pozycji w terminie wynikającym ze statusu Czytelnika, następuje blokada konta i ograniczenie praw użytkownika. Po upływie miesiąca od wyznaczonego terminu zwrotu Biblioteka wysyła pisemne upomnienie. W przypadku braku odpowiedzi na pisemne upomnienie Biblioteka zastrzega sobie prawo pisemnego powiadomienia o tym fakcie innych bibliotek, oraz przełożonych służbowych bądź władz uczelni Czytelnika posiadającego tego typu zaległości.
 9. W razie potrzeby można uzyskać jednorazowe przedłużenie terminu zwrotu wypożyczonych dzieł, jeżeli nie ma na nie rezerwacji. Przy załatwianiu prolongaty należy okazać wypożyczone pozycje książkowe.
 10. Czytelnik może zarezerwować w systemie interesującą go pozycję książkową, wypożyczoną aktualnie przez innego Czytelnika.
 11. Bibliotekarz może z ważnych powodów zażądać zwrotu dzieł przed upływem terminu wypożyczeń.
 12. W razie zagubienia lub zniszczenia dzieła Czytelnik jest zobowiązany w ciągu 30 dni zwrócić identyczny egzemplarz lub zakupić wskazane przez Dyrektora inne dzieła, których łączna wartość będzie stanowić wielokrotność antykwarycznej wartości zagubionego dzieła. Czytelnik może być ponadto zobowiązany do wykonania odbitki kserograficznej zagubionej pozycji i pokrycia kosztów oprawy.
 13. W celu uzyskania zaliczenia roku studiów studenci winni zwrócić wypożyczone książki i otrzymać na karcie obiegowej wpis i pieczątkę Biblioteki.
 14. Pracownicy Wydziału rozwiązujący umowę o pracę i studenci kończący studia lub opuszczający uczelnię winni uzyskać potwierdzenie uregulowania wszelkich zobowiązań wobec Biblioteki.
 15. Dodatkowe sprawy praktyczne związane z korzystaniem z Czytelni i Wypożyczalni Biblioteki są objaśnione w „Vademecum Czytelnika” udostępnionym na miejscu i na stronie internetowej Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie.

WYPOŻYCZANIE MIĘDZYBIBLIOTECZNE

 1. Biblioteka udostępnia swoje zbiory, prowadząc także wypożyczenia międzybiblioteczne z bibliotekami naukowymi w kraju.
 2. Wypożyczenie międzybiblioteczne nie obejmuje zbiorów wymienionych w punkcie 16. Biblioteka zastrzega sobie prawo decyzji, co do rodzaju i liczby wypożyczeń międzybibliotecznych.
 3. W ramach wypożyczeń międzybibliotecznych Biblioteka wypożycza książki na okres jednego miesiąca. Niezwrócenie książki bez uzyskania prolongaty może spowodować czasowe zawieszenie w prawach Czytelnika.
 4. Wypożyczenie międzybiblioteczne odbywa się na prawach wzajemności. Biblioteka wypożyczając ponosi odpowiedzialność za sprowadzone materiały biblioteczne; udostępnia je tylko na miejscu w Czytelni.

ZASADY DOTYCZĄCE REPROGRAFII

 1. Istnieje możliwość własnoręcznego wykonywania kopii elektronicznych za pomocą prywatnego aparatu fotograficznego z zachowaniem praw autorskich dzieła i za zgodą pracownika Biblioteki.

 

Rozdział III

Przepisy końcowe

 1. Przekroczenie przepisów zawartych w niniejszym Regulaminie pociąga za sobą okresowe lub całkowite ograniczenie możliwości wypożyczania lub całkowite pozbawienie praw do korzystania z Biblioteki.
 2. Rozstrzygnięcie spraw nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu leży w kompetencji Dyrektora Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego.
 3. Odstępstwa od wymagań Regulaminu mogą być stosowane jedynie w wyjątkowych wypadkach za specjalną zgodą Dyrektora Biblioteki w odpowiedzi na wniesiony na piśmie wniosek.
 4. W sprawach spornych nie ujętych w Regulaminie stosuje się zasady Kodeksu Cywilnego.
 5. Regulamin obowiązuje od momentu podpisania go przez Rektora Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie (podpisany 22 września 2014 roku).